Huk er et av de mest besøkte badestedene i Oslo, og benyttes mye som tur- og rekreasjonsområde resten av året. Området rundt servicebygget er vernet etter naturmangfoldloven. Berggrunn og jordsmonn gir opphav til en rekke arter av stor botanisk verdi og verdifulle naturtyper. Servicebygget ligger skjermet plassert bak en geologisk vernet kolle og mellom eksisterende trær, noe som gir det en dempet framtoning og skjerming mot vind og sjø.

Terrenget rundt servicebygget bevares i størst mulig grad og kollene bevares urørte. Utearealet til servicebygget oppleves som en sammenhengende del av omkringliggende landskap, men samtidig spennende og variert. Utearealene er delt opp i tre høydenivåer for å sikre trinnfri atkomst til alle deler av bygningen fra omkringliggende stier og arealer. Utearealene er fleksible og tåler mange besøkende, men oppleves ikke som overdimensjonert utenfor badesesongen. Presise betongdekker står i kontrast til det naturskapte landskapet og dekket oppleves som lett og svevende over eksisterende topografi. Uteareal og møblering tilpasser seg eksisterende landskapsformer og trær, slik at eksisterende trær og topografi bevares i mest mulig grad, og hindrer uønsket ferdsel på kollen. Møblering består av frittstående modulære benker, sittekanter med bord, og vaskesoner. Beplantingen består av stedegen vegetasjon.