På oppdrag fra Sporveien AS er PIR2 Oslo i gang med å utarbeide en detaljreguleringsplan på Etterstad i Oslo. Hensikten er å oppgradere Sporveiens driftsbase ved å etablere denne som en klimatisert base, samtidig med at området rundt og over basen utbygges med boliger og næring. På denne måten integreres området i ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, samtidig med at byens behov for areal til teknisk infrastruktur sikres.

Prosjektet vil bidra til å binde Helsfyr og Bryn bedre sammen ved å etablere nye forbindelser gjennom området og på tvers av området over eksisterende t-banespor. Et område som til nå har vært en barriere i byen, kan bli en viktig kobling mellom Helsfyr, Etterstad og Bryn. Planen bygger videre på helhetsplan for driftsbasen og mulighetsstudie for byutvikling på Etterstad base, utført av PIR2. Området foreslås med 250 boliger og 17300m2 næring i tillegg til driftsbasen.