Gruehagan omsorgsboliger har 10 + 4 boenheter tilrettelagt for mennesker med ulik grad av behov for oppfølging. Tomten er preget av flotte trær og kupert berg i dagen, og prosjektet er lagt slik at små høydedrag og eksisterende vegetasjon på eiendommen bevares som en kvalitet i utearealene. Administrasjonsdelen er lagt lavt i terrenget, mens boenhetene fremstår tydelig som egne enheter i landskapet.