Intensjonen bak prosjektet er å tilby små eneboliger med en god arkitektonisk utforming og særegen identitet til en billig pris. Arkitekturen gir opplevelse av naboskap mellom boligene. Den tette strukturene skaper møteplasser mellom beboerne, men det er også private soner skjermet fra fellesskapet.

Alle husene har samme fotavtrykk på 11x6 meter og samme grunnform med saltak. Volumene er organisert i ulike retninger tilpasset tomtens utstrekning og utsyn fra tilstøtende boliger. Takvinkel og møneplassering varierer fra hus til hus og er tilpasset utsyn og sol/skygge-virkninger på uterom. Alle husene har individuelle planløsninger og dermed eget fasadeutrykk.