Ankerhagen er et pilotprosjekt for gode bomiljøer og sosiale boløsninger. Hvordan kan vi skape en utvikling som sikrer sosial rettferdighet og økt livskvalitet for mennesker samtidig som vi holder oss innenfor klodens økologiske tålegrense?

Vår visjon for Ankerhagen er å skape gode og attraktive boliger tilpasset ulike gruppers behov - uteområder og fellesarealer som er attraktive for barn og førlige voksne, så vel som for eldre og andre med nedsatt bevegelsesmulighet. En viktig forutsetning for et godt bomiljø, er en boligsammensetning som motvirker segregering; at den er variert og derfor tiltrekker seg et bredt spekter av mennesker med ulike behov. Og ikke minst inkluderer de som faller utenfor dagens boligmarked. Pilotprosjektet drives av fellesskapsløsninger for å iverksette tiltakene om grønnere og bedre bomiljø.