PIR2 har utviklet en mobilitets- og byutviklingsstrategi med formål om å sikre en forutsigbar byutvikling og et bærekraftig mobilitetssystem på Jessheim. Strategien er utviklet i tett samarbeid med Ullensaker kommune og Statens Vegvesen. Prosessen inkluderte involvering og forankring hos flere statlige aktører, politikere, næringslivet og beboere i Jessheim.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i vurdering av løsninger for fremtidig mobilitet i et byutviklingsperspektiv. Strategien skal lede til at Jessheims innbyggere får et attraktivt og levende sentrum, med et byromsnettverk som gjør det enkelt å velge miljøvennlige reisealternativer. Mobilitets- og byutviklingsstrategien for Jessheim består av fire strategier som sammen underbygger målet om grønn mobilitet i en levende by.

De fire strategiene handler om:

1 - Skape et attraktivt sentrum

2 - Styre bilbruken

3 - Øke bruken av tog og buss

4 - Flere skal gå og sykle

Prosjektet er delt opp i to deler hvor første del omhandler visjon, mål og strategier. Andre del utgjør et gjennomføringsprogram, der konkrete tiltak knyttet til strategiene eksemplifiseres og anbefales. Gjennomføringsprogrammet har en tilhørende handlingsplan der gjennomføring av mulige prosjekter beskrives.

Mobilitets- og byutviklingsstrategien skal definere en ny retning for en fremtidsrettet byutvikling på Jessheim og bidra til å ta gode politiske og administrative beslutninger.