I samarbeid med A-lab jobber PIR2 med en områdeplan i Ullensaker kommune - områdeplan for Jessheim S5. Prosjektet legger til grunn å styrke Jessheims identitet, samt være et forbildeprosjekt for nye typer nabolag med bærekraftige urbane kvaliteter og et flerfunksjonelt sentrum.

Ullensaker kommune er en av landets raskest voksende kommuner, med en befolkningsvekst som hovedsaklig skjer i kommunens sentrum, Jessheim. Med en økning på tusen innbyggere årlig, vokser byen raskt, og kommunen har vedtatt at utviklingen skal skje gjennom fortetting og innenfra- og-ut-utvikling av Jessheim sentrum. Kommunens næringsstruktur er i dag sårbar, da den er sterkt knyttet til aktiviteten på Gardermoen flyplass, og kommunen ønsker seg en bredere næringsmiks og flere arbeidsplasser i kunnskapsintensive næringer. Det aktuelle området, Felt s5 i byplanen, har sentral beliggenhet i sentrum rett i nærheten av jernbanestasjonen, storsenteret, Rådhuset, kulturhuset og skolen, og har derfor en viktig rolle i Jessheims framtid som by og kommunesentrum.

Parallelloppdraget er gjennomført med hensikt å undersøke og avklare muligheter og verdier på felt S5, samt se på hvilke positive ringvirkninger dette har på Jessheim for øvrig. Vi har sett på muligheten for å etablere arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner samt sosial infrastruktur, boligutvikling med bokvaliteter som gir mulighet for varierte beboergrupper og gode uteoppholdsarealer. Det har også vært et viktig mål at funksjoner og formål på felt S5 skal gi en tilleggsverdi til sentrum, og det legges til rette for grøntstrukturer og parker med gode forbindelser for gående og syklende.

Prosjektet ble kåret til vinner av parallelloppdraget og videre arbeid med områdereguleringsplanen basert på juryens anbefalinger.