Svingbrua er ei gang- og sykkelbru som går ved siden av Skansen bru, den fredede klaffebrua som fører jernbanen over Skansenløpet. Brua binder sammen gang- og sykkelvegen langs Nordre avlastningsvei Rv706 på Brattøra og i Ila. En av de viktigste premissene for utformingen er hensynet til den fredede jernbanebrua og det samla kulturmiljøet i området Skansen og Kanalen.

Utformingen av den nye brua avviker bevisst fra jernbanebruas stramme form og romlige konstruksjon, og baseres på at den nye brua skal oppfattes mer som en del av landskapet i sammenheng med friområdet på Brattøra og Skansen park. Dette er forsterket med belysningen fra høye master som gir et sammenhengende lysrom. Plasseringen gir et åpent vannspeil på nordsida av jernbanebrua som omtrent tilsvarer vannspeilet på sørsida. Skansen jernbanebru blir dermed framhevet og iscenesatt.

Åpning av svingbru konkurrerer ikke med den gamle jernbanebrua som heves. Brua åpnes slik at båttrafikk inn til Kanalen ikke hindres og åpnes på anrop samtidig med jernbanebrua. Svingbrua har én klaff som krager over hele det 20 meter brede seilingsløpet. Den midterste delen kan svinges og svingmekanismen er kjent teknologi, men det er første gang den brukes på bru i Norge. Konstruksjonen har en horisontal underside fra landkar til landkar, med samme frie høyde som under jernbanebrua. For å få stigningsforhold over brua med universell utforming er høyden på konstruksjonen optimalisert for å få lav høyde samtidig som bruas lengde over Skansenløpet er strukket ut ved å lage buet forløp.