Veilederen til områdereguleringsplan Ask sentrum gir, gjennom konseptet «Ask sentrum», inspirasjon og veiledning til hvordan tettstedet kan utvikles for å bli en attraktiv urban landsby. PIR2 har utviklet et konsept for “Ask sentrum”, som viser hvordan sentrum kan utvikles til en urban landsby med den regulerte kvartalsstrukturen.

Urban landsby innebærer et fortettet og tydelig sentrum med fokus på variasjon i kvartalene, bolig - næring, flere gode uterom og tydelige forbindelser for myke trafikanter gjennom den nye kvartalsstrukturen og på tvers av Fylkesveg 120. Veilederen tar utgangspunkt i bestemmelsene fra områdeplanen for Ask og gir regler og anbefalinger for å sikre eksisterende og nye kvaliteter i sentrum.

Ask sentrum består idag av en løs struktur med tilsynelatende tilfeldige nye handelstrukturer. Noen med løse boliger på toppen. I mellom disse nye store strukturene med mye parkeringsplasser, ligger rester av det gamle Ask sentrum med trehus, trealléer og driftsbygninger. Veilederen skal skape en mer enhetlig forståelse og praktisering av reguleringsbestemmelsene for kommunen, grunneiere og utbygger, og være en inspirasjon til utvikling av en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap.